Ουσιαστικά το εργαλείο αυτό, επιδοτεί το επιτόκιο δανείου από 80 έως 100% για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο µόνιµης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο έναν ή συνδυασµό των παρακάτω:

 • Τη δηµιουργία βιώσιµης αγροτικής εκµετάλλευσης.
 • Την εξαγορά αγροτεµαχίων τα οποία παρεµβάλλονται στην υφιστάµενη αγροτική εκµετάλλευση ή συνορεύουν µε υφιστάµενο ιδιόκτητο αγροτεµάχιο.
 • Την πραγµατοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραµµα η οποία θα έχει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα εξεταζόµενη αυτοτελώς.

Οι δικαιούχοι του εργαλείου είναι νέοι και νεοεισερχόµενοι αγρότες ηλικίας έως 40 ετών όπου δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100% κατόπιν απόφασης έγκρισης της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. Συγκεκριµένα η επιδότηση είναι 100% για τους µόνιµους κατοίκους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και 70% για τους κατοίκους λοιπών περιοχών. αγροτικών περιοχών.

Δικαιολογητικά

 1. Βεβαίωση της ΔΑΟΚ ότι συντρέχει η ιδιότητα του Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη
 2. Βεβαίωση για τον τόπο κατοικίας
 3. Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΑΑΕ
 4. Μελέτη Βιωσιμότητας (δύο αντίγραφα), που συντάσσεται από γεωπόνο μελετητή- μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Για τον υπολογισμό της βιωσιμότητας ,λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια
 5. Αντίγραφο της πιο πρόσφατης Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
 6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 7. Αντίγραφο της Φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1, Ε3 ΚΑΙ Ε9) του τελευταίου διαθέσιμου έτους και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος
 8. Αντίγραφο του συμβολαίου αγοροπωλησίας των αγροτεμαχίων
 9. Αν δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, προσκομίζω: έγγραφη προσφορά του πωλητή, στην οποία φαίνεται το ύψος του συμφωνηθέντος τιμήματος, η ακριβής τοποθεσία και η έκταση των προς αγορά αγροτεμαχίων, ή Υπεύθυνη δήλωση ( του αγοραστή ) με τα παραπάνω στοιχεία
 10. Τοπογραφικά διαγράμματα ή αποσπάσματα χαρτών των προς αγορά αγροτεμαχίων
 11. Έγγραφη βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης από την Τράπεζα από την οποία θα πάρει το δάνειο
 12. Βεβαίωση άρδευσης του προς αγορά αγροτεμαχίου ( αν είναι ποτιστικό)
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνουν :
 • Για την περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, την ακριβή θέση και έκταση των προς αγορά αγροτεμαχίων καθώς και το ύψος του συμφωνηθέντος τιμήματος για το καθένα.
 • Ότι στην παραπάνω περίπτωση, έχω την υποχρέωση να καταθέσω το συμβόλαιο στην ΔΑΟΚ , σε 30 ημέρες από την υπογραφή του.
 • Την τυχόν γειτνίαση , ή παρεμβολή των προς αγορά αγροτεμαχίων σε ήδη υπάρχοντα, ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
 • Τον ιδιοκτήτη, την αξία και τον τρόπο αξιοποίησης των προς αγορά αγροτεμαχίων.
 • ότι δεν έχω ενοικιάσει ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε τρίτους
 • ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα δικαιολογητικών , είναι αληθή και ακριβή
 • ότι δεσμεύομαι για μια δεκαετία να διατηρήσω την ιδιότητα του αγρότη.

Αίτηση για αγορά γης με επιδότηση επιτοκίου δανείου

 

Μοιράσου το!