Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018 – Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • ΚΩΔΙΚΟΣ TOKEN, εναλλακτικά ΚΩΔΙΚΟΙ TAXIS NEΤ (Κωδικοί Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, απευθυνθείτε στον λογιστή σας)
 • Email (το οποίο να είναι ενεργό και να παρακολουθείται με ευθύνη του παραγωγού) και αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος

[Σε περίπτωση που υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογαριασμό, απαιτείται ΑΦΜ – Ονομ/μο- Πατρώνυμο των συνδικαιούχων]

 •  Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου
 • Ενημερωμένο Ε9 ηλεκτρονικού τύπου (όπου αναγράφονται τα ΑΤΑΚ) ή συμβόλαιο αγοράς για αγροτεμάχια που έχουν αγοραστεί από 01/06/2016 έως και σήμερα
 • Αντίγραφο παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων σε ισχύ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ/ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ)
 • Σχετικά παραστατικά στην περίπτωση ψεκασμών και γεωργικού εξοπλισμού (τύπος μηχανημάτων- Υπεύθυνη Δήλωση αν ψεκάζει τρίτος τις καλλιέργειες – έγγραφο Επιθεώρησης Εξοπλισμού)
 • Αντίγραφο Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
 • Άδειες διακίνησης ζωικού κεφαλαίου

Επιπλέον δικαιολογητικά για νομικά πρόσωπα.

Καταχώρηση Βιβλίων:

 • Απλογραφικά
 • Διπλογραφικά / Γ’ κατηγορίας: εάν επιλεγεί θα πρέπει να επισυναφθούν τα εξής δικαιολογητικά

§ Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017
§ Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017
§ Ισοζύγιο έτους 2017
§ Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για τα έσοδα από γεωργική δραστηριότητα από λογιστή

 

Μοιράσου το!