ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

(άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β’ 147/2015)
«Με τον όρο “δικαίωμα βασικής ενίσχυσης” νοείται άυλος τίτλος, ο οποίος συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση και ο οποίος γεννά δικαίωμα καταβολής ενίσχυσης, ίση με τη μοναδιαία αξία των δηλωθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης….».

«…Τα δικαιώματα ενίσχυσης συνιστούν ουσιαστικά δικαίωμα υπό αίρεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από την ΕΕ, μπορούν να διαχωρίζονται από τη γη, να αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητης συναλλαγής και να ενεργοποιούνται σε επιλέξιμη γη, που έχει στη διάθεσή του ο γεωργός, ανεξαρτήτου κυριότητας και αυστηρά εντός της ίδιας περιφέρειας, στην οποία έχουν χορηγηθεί.»

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ

 •  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
  Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
  Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

 •  Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΒΕ

 1.  Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
 2.  Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός το 2018
 3.  Ο αποδέκτης είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται ο αποδέκτης κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις
 4.  Ο μεταβιβαστής και ο αποδέκτης είναι ενήλικες. (εξαιρείται ο αποδέκτης κληρονομιάς)

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ

 1.  Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μαζί με γη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ταυτόχρονη μίσθωση γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιωμάτων που μισθώνονται με γη πρέπει να συνοδεύεται από μίσθωση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων. Τα αγροτεμάχια που θα επιλεγούν προς εκμίσθωση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2017 ως ιδιόκτητα του μεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκομίζεται η συμβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο μεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεμάχιο μετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2017.
 2. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και η επιλέξιμη έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Αν η περίοδος μίσθωσης των ΔΕΒ διαφέρει από την περίοδο μίσθωσης των αγροτεμαχίων, η περίοδος που ισχύει η μίσθωση είναι η μικρότερη. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ

Ο μισθωτής θεωρείται ότι κατέχει τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του κάθε έτους ενίσχυσης, για το οποίο διαρκεί η μίσθωση, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της μίσθωσης. Η επιστροφή των δικαιωμάτων λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση. Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 16.06.2017 έως και 15.05.2018

Μοιράσου το!